اطلاعات تماس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز


 

 

نشانی: شیراز خیابان زند ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت آموزشی،مدیریت امورهیات علمی، دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کد پستی: 7134814336

تلفن: 07132305410 داخلی 7350

دورنگار: 071-32306467

وب سایت: auditboard.sums.ac.ir

پست الکترونیکی: Dpt2559582872@sums.ac.ir

 

Healthmap.sums.ac.ir