معرفی رییس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

 
نام و نام خانوادگی
     دکتر محسن رازقی

مدرک تحصیلی

دكتراي فيزيوتراپي (گرايش طب ورزشي)

مرتبه علمی
      دانشیار

سمت اجرایی
     رییس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه