شرح وظایف پرسنل شاغل در دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

 


کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

نام و نام خانوادگی:

نسرین رفیعی نژاد

 

میزان تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

پي گيري امور هيأت مميزه (دریافت و بررسی اولیه پرونده های آموزشی ارتقا- برنامه ریزی و هماهنگي برگزاري جلسات - تنظيم دستور جلسه-پيگيري مصوبات )

پي گيري امور هيأت مميزه آموزشي (دریافت و بررسی اولیه پرونده های آموزشی ارتقا- برنامه ریزی و هماهنگي برگزاري جلسات - تنظيم دستور جلسه-پيگيري مصوبات )

دریافت و بررسی اولیه و آماده سازی پرونده های ارتقای اعضای هیات علمی برای طرح در هیات ممیزه آموزشی-کمیسیون تخصصی ماده یک و هیات ممیزه دانشگاه

ثبت آیین نامه و فرم های ارتقا در صفحه دبیرخانه هیات ممیزه و به روز رسانی صفحه

پی گیری امور جلسه ها و صورت جلسه های تحول در آموزش 

پی گیری نامه های مربوط به امور هیات علمی

کارشناس مسئول دبیرخانه انتخاب استاد نمونه و هماهنگی برگزاری مراسم روز استاد

همکاری با امور اداری دبیرخانه تحول در آموزش

شماره مستقیم:

 07132305410

داخلی 7350