زمانبندی جلسه های هیات ممیزه دانشگاه علوم پرشکی شیراز 1397

 

تاریخ

توضیح

تاریخ

توضیح

21 / 01 / 97

 

29 / 08 / 97

 

04 / 02/ 97

 

13 / 09 / 97

 

18 / 02 / 97

 

27 / 09 / 97

 

01 /03 / 97

 

11 / 10 / 97

 

15 / 03 / 97

قیام خونین 15 خرداد.تعطیل

25 / 10 / 97

 

29 / 03 / 97

 

09 / 11 / 97

 

12 / 04 / 97

 

23 / 11 / 97

 

26 / 04 / 96

 

07 / 12 / 97

 

09 / 05 / 97  

 

21 / 12 / 97

 

23 / 05 / 97

 

 

 

 

 

 

 

06 / 06 / 97

در صورت تداخل با تشکیل جلسات بورد تعطیل خواهد بود

 

 

20 / 06 / 97

 

 

 

 

 

 

03 / 07 / 97  

 

 

 

17 / 07 / 97

 

 

 

01 / 08 / 97

 

 

 

15 / 08 / 97

 

 

 

 زمان برگزاری سه شنبه ها و مکان برگزاری جلسات دفتر ریاست محترم دانشگاه خواهد بود.

در صورت نیاز جلسات فوق العاده با هماهنگی اعضای محترم هیات ممیزه برنامه ریزی و اعلام خواهد شد.

هرگونه تغییر در برنامه زمانی و مکانی جلسات، از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد گردید.