لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور

 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت پس از ابلاغ شدن آیین نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی کشور، لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور که توسط این معاونت تهیه و تدوین گردیده را اعلام نمود .