روند رسیدگی به پرونده های اساتید متقاضی ارتقا در دبیرخانه

تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه ( بنا بر اینکه فرد متقاضی ارتقا عضو هیات علمی دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی باشد)، پس از تصویب پرونده ارتقای اساتید در کمیته شئون استادی و همچنین در کمیته های منتخب دانشکده و معاونت پژوهشی،  پرونده حاوی مدارک مربوط به ارتقای اساتید را همراه با نامه تقاضای رسیدگی به ارتقا، به دبیرخانه هیات ممیزه ارسال می نمایند .


کمیته شئون استادی

شئون استادی عضو هیات علمی متقاضی ارتقا در دانشکده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تصویب، به کمیته شئون استادی دانشگاه معرفی می گردد، پس از تایید در این کمیته و ارایه نامه از طرف هیات اجرایی جذب، پرونده در کمیته منتخب دانشکده قابل طرح می گردد .


ورود پرونده به دبیرخانه

فعالیت های عضو هیات علمی متقاضی ارتقا در 4 حیطه  فرهنگی – تربیتی و اجتماعی ( ماده یک )، آموزشی ( ماده 2 )، پژوهشی – فناوری ( ماده 3 ) و علمی – اجرایی ( ماده 4 ) مورد بررسی قرار می گیرد که مدارک موجود در راستای هرکدام از حیطه ها با ورود پرونده به دبیرخانه، توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد .

در صورت نقص مدارک، موارد به مرجع ارسال کننده اطلاع رسانی می گردد و پس از رفع مشکل و اطمینال از کامل بودن مدارک در مواد چهارگانه، پرونده برای ارسال به کمیته های مربوطه آماده می گردد .


ارسال پرونده به هیات های رسیدگی به حیطه های مختلف

پیش از طرح پرونده عضو هیات علمی متقاضی ارتقا در هیات ممیزه دانشگاه و تصویب نهایی، تمامی پرونده ها در کمیته شئون استادی دانشکده و دانشگاه، هیات ممیزه آموزشی و کمیسیون تخصصی ماده یک، مورد بررسی قرار می گیرند و به شرط تصویب در این هیات ها و کمیسیون، به هیات ممیزه ارسال می گردند که عبارتند از :


طرح در هیات ممیزه آموزشی

پرونده آموزشی ( ماده دو ) عضو هیات علمی متقاضی ارتقا به هیات ممیزه آموزشی ارسال می شود، جلسه های هیات ممیزه آموزشی به دبیری دکتر حمیدرضا پاکشیر هر 14 روز یکبار برگزار می شود و پرونده های آموزشی از دبیرخانه برای طرح در جلسه ارسال می گردند و پس از آن، صورت جلسه تنظیم، مصوبه های مربوطه ابلاغ و همچنین پرونده هایی که تصویب می شوند برای طرح در هیات ممیزه آماده می گردند .


طرح در کمیسیون تخصصی ماده یک

ارسال پرونده فرهنگی – تربیتی و اجتماعی ( ماده یک ) به کمیسیون تخصصی ماده یک پس از دریافت امتیاز کمیته شئون استادی و امتیاز بندی مستندات فرهنگی، امکان پذیر می شود، در هر جلسه این کمیسیون حداقل چهار پرونده مطرح و بررسی می شود .


طرح در هیات ممیزه دانشگاه

ارسال پرونده ( شامل هر چهار ماده ) به هیات ممیزه دانشگاه، پس از تصویب پرونده در هیات ممیزه آموزشی و کمیسیون تخصصی ماده یک، این جلسه ها بر اساس تقویم یکساله هر 14 روز یکبار در روزهای سه شنبه برگزار می گردد .


اعلام تصویب ارتقا یا مصوبه هیات ممیزه

در صورت تصویب ارتقا، ارسال نامه به دانشکده یا معاونت پژوهشی برای اطلاع رسانی و همچنین مدیر  نوسازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه به منظور صدور حکم انجام می شود و در صورت عدم تصویب، بر اساس مصوبه هیات ممیزه اعلام و اقدام می گردد .