روند رسیدگی به پرونده های اساتید متقاضی ارتقا

 

تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه ( بنا بر اینکه فرد متقاضی ارتقا عضو هیات علمی دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی باشد)، پس از تصویب پرونده ارتقای اساتید در کمیته های منتخب دانشکده و معاونت پژوهشی،  پرونده حاوی مدارک مربوط به ارتقای اساتید را همراه با نامه تقاضای رسیدگی به ارتقا به دبیرخانه هیات ممیزه ارسال می نمایند .

ورود پرونده به دبیرخانه

فعالیت های عضو هیات علمی متقاضی ارتقا در 4 حیطه  فرهنگی – تربیتی و اجتماعی ( ماده یک )، آموزشی ( ماده 2 )، پژوهشی – فناوری ( ماده 3 ) و علمی – اجرایی ( ماده 4 ) مورد بررسی قرار می گیرد که مدارک موجود در راستای هرکدام از حیطه ها با ورود پرونده به دبیرخانه، توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد .

در صورت نقص مدارک، موارد به مرجع ارسال کننده اطلاع رسانی می گردد و پس از رفع مشکل و اطمینال از کامل بودن مدارک در مواد چهارگانه، پرونده برای ارسال به کمیته های مربوطه آماده می گردد .

ارسال پرونده به هیات های رسیدگی به حیطه های مختلف

پیش از طرح پرونده استاد متقاضی ارتقا به هیات ممیزه دانشگاه و تصویب نهایی، تمامی پرونده ها در هیات ممیزه آموزشی، هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی و کمیسیون تخصصی ماده یک، مورد بررسی قرار می گیرند و به شرط تصویب در این هیات ها و کمیسیون، به هیات ممیزه ارسال می گردند که عبارتند از :

معرفی به هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

ارسال نامه به هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی و معرفی عضو هیات علمی متقاضی ارتقا  با توجه به بند 5 شرايط عمومي آیين نامه ارتقا به این هیات

طرح در هیات ممیزه آموزشی

پرونده آموزشی ( ماده دو ) عضو هیات علمی متقاضی ارتقا به هیات ممیزه آموزشی ( همزمان با ارسال نامه به هیات اجرایی جذب ) ارسال می شود

جلسه های هیات ممیزه آموزشی به دبیری دکتر حمیدرضا پاکشیر هر 14 روز یکبار در روزهای پنج شنبه برگزار می شود و پرونده های آموزشی از دبیرخانه برای طرح در جلسه ارسال می گردند و پس از آن، صورت جلسه تنظیم، مصوبه های مربوطه ابلاغ و همچنین پرونده هایی که تصویب می شوند برای طرح در هیات ممیزه ( پس از تصویب در هیات اجرایی جذب و کمیسیون تخصصی ماده یک ) آماده می گردند

طرح در کمیسیون تخصصی ماده یک

ارسال پرونده فرهنگی – تربیتی و اجتماعی ( ماده یک ) به کمیسیون تخصصی ماده یک پس از دریافت نامه موافقت هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی امکان پذیر می شود، در هر جلسه این کمیسیون حداقل چهار پرونده مطرح و بررسی می شود

طرح در هیات ممیزه دانشگاه

ارسال پرونده ( شامل هر چهار ماده ) به هیات ممیزه دانشگاه، پس از تصویب پرونده در هیات ممیزه آموزشی و کمیسیون تخصصی ماده یک، این جلسه ها بر اساس تقویم یکساله هر 14 روز یکبار در روزهای سه شنبه برگزار می گردد

اعلام تصویب ارتقا

در صورت تصویب ارتقا، ارسال نامه به دانشکده یا معاونت پژوهشی برای اطلاع رسانی و همچنین مدیر  نوسازی و توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری دانشگاه به منظور صدور حکم و در صورت عدم تصویب اقدام بر اساس مصوبه هیات ممیزه