ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر امین ابوالحسن فروغی

nasrin rafiee

1396-9-27

موافقت با ارتقای مرتبه از مرتبه استادیاری به دانشیاری آقای دکتر امین ابوالحسن فروغی عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  21 / 09 / 96 هيات مميزه دانشگاه