ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر شراره روشن ضمیر

nasrin rafiee

1396-10-12

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر شراره روشن ضمیر عضو هیات علمی گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  05 / 10 / 96 هيات مميزه دانشگاه