ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر غلامرضا عبدالهی فرد

nasrin rafiee

1396-10-12

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر غلامرضا عبدالهی فرد عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  05 / 10 / 96 هيات مميزه دانشگاه