ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری خانم دکتر مریم ابراهیمیان

nasrin rafiee

1396-10-12

موافقت با ارتقای مرتبه از مرتبه مربی به استادیاری خانم دکتر مریم ابراهیمیان عضو هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی گروه فیزیوتراپی در جلسه مورخ  05 / 10 / 96 هيات مميزه دانشگاه