ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری آقای دکتر حمزه علی پور

nasrin rafiee

1396-10-12

موافقت با ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری پژوهشی آقایدکتر حمزه علی پور و عضویت ایشان به عنوان هیات علمی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، در جلسه مورخ  05 / 10 / 96 هيات مميزه دانشگاه