تصویب تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی دانشگاه از پیمانی به رسمی آزمایشی پس از ارتقای مرتبه به دانشیاری

nasrin rafiee

1396-10-20

موضوع تعیین ضوابط و شرایط صلاحیت علمی برای تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی دانشگاه که براساس فرآیند جذب به عضویت هیأت علمی درآمده اند از پیمانی به رسمی آزمایشی در جلسه مورخ  19 / 10 / 96 هيات مميزه دانشگاه مطرح  و مقرر گردید :   " تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی پس از ارتقای مرتبه به دانشیاری برای این دسته از افراد صورت پذیرد."