ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر زهرا باقری

nasrin rafiee

1396-10-20

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر زهرا باقری عضو هیات علمی گروه آمار زیستی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  19 / 10 / 96 هيات مميزه