ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر رضا درفشی

nasrin rafiee

1396-10-20

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر رضا درفشی عضو هیات علمی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی در جلسه مورخ  19 / 10 / 96 هيات مميزه