دکتر زهرا امیرغفران نخستین بانوی استادبرتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد

nasrin rafiee

1396-10-20

دکتر محسن رازقی، رییس دبیرخانه و عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد : دکتر زهرا امیرغفران دکترای ایمنی شناسی و استاد گروه ایمنی شناسی، با تصویب هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان نخستین بانوی استاد این دانشگاه، به رتبه استاد برتری ارتقا یافت .

این موافقت در حیطه های فرهنگی-تربیتی- اجتماعی، آموزشی، پژوهشی-فناوری و مسوولیت های اجرایی، بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صورت پذیرفته است .

شایان ذکر است مرتبه استاد برتری پس از 10 سال از کسب رتبه استادی به اعضای شاخص هیات علمی دانشگاه اعطا می گردد که در زمینه های علمی و آموزشی، انجام پژوهش های کاربردی و تربیت متخصصان مقاطع تحصیلات تکمیلی نقش شایسته ای ایفا می نمایند .

هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز تا کنون به 4 نفر از اساتید این دانشگاه  به دلیل نقش برجسته علمی آنان، رتبه استاد برتری را اعطا نموده است که دکتر زهرا امیر غفران پنجمین استادی است که مرتبه استادبرتری را کسب می نماید و نخستین بانویی است که به این مرتبه ارتقا می یابد، وی همچنین جوان ترین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که به مرتبه استادی ارتقا یافت .  

دکتر محمدتقی آیت اللهی عضو گروه آمار زیستی، دکتر کامران باقری لنکرانی عضو گروه داخلی، دکتر عباسعلی قادری عضو گروه ایمنی شناسی و دکتر مهران کریمی عضو گروه کودکان، پیش از این در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به رتبه استاد برتری ارتقا یافته اند .