ارتقای مرتبه از دانشیاری به استادی آقای دکتر علی اکبر محمدی

nasrin rafiee

1396-12-16

موافقت با ارتقای مرتبه از دانشیاری به استادی آقایدکتر علی اکبر محمدی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  15 / 12 / 96  هيات مميزه