ارتقای مرتبه از دانشیاری به استادی آقای دکتر مهرزاد لطفی

nasrin rafiee

1396-12-16

موافقت با ارتقای مرتبه از دانشیاری به استادی آقای دکتر مهرزاد لطفی عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  15 / 12 / 96  هيات مميزه دانشگاه