ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر خدیجه سادات نجیب

nasrin rafiee

1397-3-2

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر خدیجه سادات نجیب عضو هیات علمی گروه کودکان دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  22 / 12 / 96  هيات مميزه