ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر علیرضا شمسایی فر

nasrin rafiee

1397-3-2

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر علیرضا شمسایی فر عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  22 / 12 / 96  هيات مميزه