ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر سید تقی حیدری

nasrin rafiee

1397-3-2

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر سید تقی حیدری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در جلسه مورخ  21 / 01 / 97  هيات مميزه