ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری خانم دکتر سمیه کاووسی پور

nasrin rafiee

1397-3-2

موافقت با ارتقای مرتبه از مربی به استادیاری خانم دکتر سمیه کاووسی پور عضو هیات علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی در جلسه مورخ  01 / 03 / 97  هيات مميزه