ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر نرگس کربلایی هرفته

nasrin rafiee

1397-3-2

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر نرگس کربلایی هرفته عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی در جلسه مورخ  01 / 03 / 97  هيات مميزه دانشگاه