ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر حسین صادقپور

nasrin rafiee

1397-3-9

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر حسین صادقپور عضو هیات علمی گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی در جلسه مورخ  08 / 03 / 97  هيات مميزه دانشگاه