ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر هاله قائم

nasrin rafiee

1397-3-30

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر هاله قائم  عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت در جلسه مورخ  22 / 03 / 97  هيات مميزه دانشگاه