ارتقای مرتبه از مربی به استادياري خانم دكتر نسرین شریفی

nasrin rafiee

1397-5-1

موافقت با ارتقای مرتبه از مربی به استادياري خانم دكتر نسرین شریفی، عضو هيأت علمي گروه اپيدميولوژي دانشكده پرستاری، در جلسه مورخ  12 / 04 / 97  هيأت مميزه دانشگاه