ارتقای مرتبه از دانشياري به استادی آقای دكتر علی محمد تمدن

nasrin rafiee

1397-5-1

موافقت با ارتقای مرتبه از دانشياري به استادی آقای دكتر علی محمد تمدن، عضو هيأت علمي گروه نانو فناوری دارویی دانشكده داروسازی در جلسه مورخ  12 / 04 / 97  هيأت مميزه دانشگاه