ارتقای مرتبه از مربی به استادياري خانم دكتر فرحناز غفاری نژاد

nasrin rafiee

1397-5-1

موافقت با ارتقای مرتبه از مربی به استادياري خانم دكتر فرحناز غفاری نژاد، عضو هيأت علمي گروه فیزیوتراپی دانشكده علوم توانبخشی، در جلسه مورخ  26 / 04 / 97  هيأت مميزه دانشگاه