ارتقای مرتبه از دانشياري به استادی آقای دكتر محمدعلی نظری نیا

nasrin rafiee

1397-5-1

موافقت با ارتقای مرتبه از دانشياري به استادی آقای دكتر محمدعلی نظری نیا، عضو هيأت علمي گروه داخلی دانشكده پزشکی، در جلسه مورخ  26 / 04 / 97  هيأت مميزه دانشگاه