ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر سپیده سفیدبخت

nasrin rafiee

1397-5-1

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری خانم دکتر سپیده سفیدبخت، عضو هيأت علمي گروه رادیولوژی دانشكده پزشکی، در جلسه مورخ  26 / 04 / 97  هيأت مميزه دانشگاه