ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر مهدی دیانت پور

nasrin rafiee

1397-5-1

موافقت با ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری آقای دکتر مهدی دیانت پور، عضو هيأت علمي گروه ژنتیک دانشكده پزشکی، در جلسه مورخ  26 / 04 / 97  هيأت مميزه دانشگاه