گزارش اهم فعالیت های دبیرخانه هیات ممیزه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال 1395

 

تشکیل دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

با تشکیل و استقرار دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی در انتهای سال 1393، چارچوبی فراهم گردید تا تمامی امور مربوط به ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه در این دبیرخانه به طور متمرکز سازماندهی شود که ریاست این دبیرخانه بر عهده دکترمحسن رازقی، دبیر هیات ممیزه، قرار گرفت .

روند رسیدگی به پرونده های اساتید متقاضی ارتقا در دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

تمامی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مسوول پرونده های مراکز تحقیقاتی، پس از تصویب پرونده ارتقای اساتید در کمیته های منتخب دانشکده و معاونت پژوهشی ( بنا بر اینکه فرد متقاضی ارتقا عضو هیات علمی دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی باشد) پرونده حاوی مدارک ارتقای اساتید را همراه با نامه تقاضای رسیدگی به ارتقا به دبیرخانه هیات ممیزه ارسال می نمایند .

ورود پرونده به دبیرخانه

فعالیت های عضو هیات علمی متقاضی ارتقا در 4 حیطه  فرهنگی – تربیتی و اجتماعی ( ماده یک )، آموزشی ( ماده 2 )، پژوهشی – فناوری ( ماده 3 ) و علمی – اجرایی ( ماده 4 ) مورد بررسی قرار می گیرد که مدارک و مستندات موجود از حیطه ها با ورود پرونده به دبیرخانه، توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد .

طی سال 95 تعداد 50 پرونده متقاضی ارتقا وارد دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه شد که بررسی های لازم در هیات ها و کمیسیون و در نهایت هیات ممیزه دانشگاه بر روی آنها صورت گرفته و از این تعداد 44پرونده به تصویب رسید .

ارسال پرونده به هیات های رسیدگی به حیطه های مختلف

پیش از طرح پرونده عضو هیات علمی متقاضی ارتقا به هیات ممیزه دانشگاه و تصویب نهایی، تمامی پرونده ها در هیات ممیزه آموزشی، هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی و کمیسیون تخصصی ماده یک، مورد بررسی قرار می گیرند و به شرط تصویب در این هیات ها و کمیسیون، به هیات ممیزه ارسال می گردند .


اهم فعالیت های هیات ممیزه دانشگاه 1395

برنامه زمان بندی جلسه های هیات ممیزه دانشگاه پیش از پایان سال، تدوین می گردد و بر اساس برنامه سال 1395، نخستین جلسه در این سال در 24 فروردین ماه برگزار گردید .

در این برنامه ریزی 24 جلسه پیش بینی شده بود که تا پایان سال تمامی جلسه ها به جز 3 مورد برگزار شد و به جای آنها 4 جلسه به صورت فوق العاده برگزار گردید که در مجموع در سال 1395 تعداد جلسه های هیات ممیزه به 25 جلسه رسید

 سال

تعداد تصویب ارتقا به استادی

تعداد تصویب ارتقا به دانشیاری

تعداد تصویب ارتقا  به استادیاری

تعداد مصوبه ها

1395

11

 

29

8

37

 

 


آمار تصویب پرونده های ارتقا در هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1385 تا 1395

سال

تعداد تصویب ارتقا به استادی

تعداد تصویب ارتقا به دانشیاری

تعداد تصویب ارتقا  به استادیاری

1385

6

11

4

1386

10

29

5

1387

13

39

8

1388

3

14

1

1389

4

14

1

1390

12

17

1

1391

12

37

3

1392

10

19

5

1393

22

15

3

1394

15

24

4

1395

11

 

29

8

جمع

118

248

43

 

 

آمار مصوبه های هیات ممیزه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1389 تا تیر 1395

سال

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

تا تیرماه

تعداد مصوبه ها

64

126

115

140

51

63

13