شرح وظایف دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه

·         بررسی پرونده های دریافتی و رفع نواقص احتمالی

·         ارسال نامه به هیات اجرایی جذب و معرفی عضو هیات علمی متقاضی ارتقا  با توجه به بند 5 شرايط عمومي آیين نامه ارتقا

·         آماده سازی و ارسال پرونده آموزشی به هیات ممیزه آموزشی

·         ارسال مصوبه های هیات ممیزه آموزشی به دانشکده ها یا معاونت آموزشی در خصوص هر پرونده

·         آماده سازی و ارسال پرونده های فرهنگی – تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا به کمیسیون تخصصی ماده یک، پس از دریافت نامه تایید هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

·         آماده سازی و ارسال پرونده به هیات ممیزه دانشگاه

·         ارسال مصوبه های هیات ممیزه به دانشکده ها یا معاونت پژوهشی

·         ارسال نامه تصویب ارتقا به دانشکده یا معاونت پژوهشی و مدیر  نوسازی و توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری دانشگاه  

·         مطرح نمودن نامه های مربوط به هیات ممیزه در جلسه و ارسال پاسخ به فرستنده نامه

·         ارسال پرونده های ارتقا از مربی به استادیاری برای تصویب به هیات ممیزه مرکزی ( وزارت بهداشت ) و پس از تصویب طرح در هیات ممیزه دانشگاه

·         ارسال پرونده ارتقای اساتیدی که برای نخستین بار در سطح ملی یا بین المللی فعالیتی را انجام داده اند (مانند عمل جراحی ) به هیات ممیزه مرکزی ( وزارت بهداشت ) جهت کسب امتیاز مربوطه

·         تنظیم صورت جلسه های هیات ممیزه دانشگاه و بایگانی

·         ابلاغ مصوبه های هیات ممیزه آموزشی و هیات ممیزه دانشگاه

·         تنظیم زمانبندی جلسه های یکساله هیات ممیزه آموزشی و هیات ممیزه دانشگاه

·         ابلاغ آیین نامه های مربوطه که از طرف وزارت بهداشت در خصوص ارتقا اعلام می شود