آیین نامه ها و فرم ها
آیين نامه ها
فرم ها

 

فرم های دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 


مشخصات فرم

دانلود فرم

فرم علم سنجی96 (چک لیست ماده 3برای ارتقا به استادی اعضای هیات علمی پژوهشی )

 

فرم علم سنجی96 (چک لیست ماده 3برای ارتقا به استادی اعضای هیات علمی آموزشی )

 

فرم علم سنجی96 (چک لیست ماده 3برای ارتقا به دانشیاری اعضای هیات علمی پژوهشی)

 

فرم علم سنجی96 (چک لیست ماده 3برای ارتقا به دانشیاری اعضای هیات علمی آموزشی )

 

فرم جداول مربوط به آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ( آیین نامه 1395 ) 

فرم عملکرد اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا ( جهت هیات ممیزه آموزشی )


فرم ارزشیابی متقاضیان ارتقا به استادیاری با توجه به دریافت مدرک دکتری


فرم علم سنجی 91( چک لیست ماده 3 )


فرم خام ارتقای اعضای هیات علمی ( آیین نامه 1391 )