آیین نامه ها و فرم ها
آیين نامه ها
فرم ها
 

 

آیین نامه های دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه علوم پرشکی شیراز

 

مشخصات آیین نامه

دانلود آیین نامه

آیین نامه استاد برتر 1396 

 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی - مصوب هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز-شهریور1396

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 1395

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 1395

جداول مربوط به آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 1395

آیین نامه ارزیابی فعالیت های نوآوری ( دانش پژوهشی )

دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی

دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی

آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمی